El naixement d'un volcà

Introducció:

La paraula volcà prové de l'illa Vulcano, al sud-est de la costa d'Itàlia. A causa de la freqüència de les activitats eruptives en aquesta illa, els romans la consideraven la forja de Vulcà, el déu del foc. Des d'aleshores un volcà és una manifestació de la dinàmica de la Terra, que s'expressa mitjançant la sortida a l'exterior de matèria fosa de l'interior. Els volcans es troben en llocs amb una via de sortida sufucientment gran com per poder canalitzar la matèria fosa de l'interior de la Terra fins a la superfície.

Parts d'un volcà:


external image esquema%20volca2.jpgTipus de volcans:

Els volcans es poden classificar de diferents formes:

- Segons la forma i el tamany del conducte per on surt el magma trobem els volcans fissurals, en els quals la lava surt per unes fisures fetes a la superfície, acostumen a ser de gran longitud; o volcans puntuals, que són els volcans en els que l'efusió surt per un punt, el cràter.
- Segons el tipus d'erupció es classifiquen en:

Hawaià: Normalment són vulcans fissurals de lava molt poc densa, per aquest motiu les colades de lava s'expandeixen ràpidament i en solidificar-se formen volcans en forma d'escut. Els piroclasts i els gassos emesos en aquest tipus de erupció són escassos. L'erupció es contínua i el cràter és un llac que no es buida.

Vulcanià: Els seu nom vé del volca Vulcà. Es caracteritza per ser de caràcter explosiu i per formar núvols foscos de cendra, té una lava viscosa, les colades de lava que forma són poc extenses i escasses.

Estrombolià: A causa de les altes pressions els gassos es troben atrapats dintre de la lava, quan aquests tipus de volcans entren en erupció, en contacte amb l'aire i amb el canvi de pressió els gassos es desprenen violentament donant lloc a explossions Rítmiques i contínues. La lava té una proporció més gran en sílice, per tant , és més densa. Rep el nom de la petita illa volcànica diItàlia Stromboli.

Peleà: Erupcions molt destructores separades per grans intervals, la lava es troba pressionada dintre de la xemeneia, i quan surt, s'obre pas i baixa vessant abaix. Aquests tipus de volcans provoquen allaus de cendres incandescents. Rep el nom del volcà Pelè.

Materials que surten del volcà

Els materials surten d'un volcà poden ser líquids, sòlids o gassos.

Els compostos gasosos que emet un volcà estan formats per vapor d'aigua, la resta és diòxid de carboni, hidrogen i algun compost de sofre. Poden sortir en forma de grans fumaroles pel con, o de bombolles en lalava, perquè han quedat atrapats perl pressió.

Les substàncies líquides que expulsa un volcà s'anomenen laves. Surten pel con principal o per altres esquerdes. Poden ser laves cordades o basàltiques segon el seu tipus de composició i forma.

Podem trobar tres tipus diferents de materials sòlids: les bombes volcàniques, de més de 32mm de diàmetresón de forma arrodonida, quan els materials tenen menys de 32mm s'anomenen lapili o gredes (a Olot i a la zona de la Garrotxa) i les cendres són els materials pastosos que tenen menys de 4mm de diàmetre.

Bombes volcàniques:
external image bombas41.jpg
Lapili:
external image lapilli_fr.jpg
Cendres volcàniques en forma de núvol de fum:
external image Europa-alerta-pel-nuvol-cendres-d-altre-volca-islandes.jpg

Localització dels volcans:
Els volcans normalment es produeixen en els lloc on l'escorça de la Terra es més feble:

La major part és troben a la costa de Oceà Pacífic, en l'anomenat "anell o cinturó de foc" que va des de les costes de Amèrica a les japoneses, passant per la zona d'Indonèsia.
Altra zona és la Mediterrània, que inclou les regions italianes i també és important la zona Atlàntica que compren la part d'Islàndia i les Illes Canàries.
També troben una petita zona prop de la costa occidental africana.


Els efectes destructius dels volcans:

Els diferents tipus de productes volcànics i d'efectes que poden generar riscos durant una erupció són de molt variats, entre aquests es poden distingir diferents fenòmens, entre ells podem distingir les colades de lava, caigudes piroclàstiques, núvols roents, lahars explosins, tsunamis, emissions de gasos tòxics i riscos induïts diversos. Tots ells tene repercussions importants en elk medi i supoene un perill per a la població.

La colada: és un mantell de roca basàltica format al voltant d'un volcà per la solidificació de la massa de magma que flueix d'aquest en les seves erupcions.Les colades piroclàstiques es caracateritzen per ser un dels fenòmens més perillosos, sobretot les colades de típus bàsic ja que és colades són ràpides i molt destructives. Molt sovint creen risicos induïts quan colapsen valls i ports. Per poder preveure els diverents riscos que podrien crear aquestes colades es important saber quin tipus de magama hi ha en el volcà. Un altre aspecte important és el fet que aquestes colades segueixen la topografia del terreny, i si es construeix en una zona on pot passar la lava es possible que aquesta destrueixi les construccions que hi puguin haver.

lava.jpg
Caiguda de piroclasts: Els piroclasts són fragments de lava de diferents tamanys que són expulsat del volcà, poden ser cendres, lapili i bombes volcàniques. Aquests fragments són semisòlids, és a dir estan mig fosos i poden crear greu problemes.
Aquest tipus de piroclasts semifososón expulsat del volcà que provoquen riscos per impactes directes contra tot tipus de cosntruccions, poden oscasionar esfondrasments d'edificici. Després trobem els lapiilis que sñon un tipopus de material que es manté ens suspenssió en l'aire, poden generar riscos induïts el transport aeri. I també de molt de tant en tant si les erupcions són molt fortes aquestes poden crear canvis climàtics a tot el planeta.

000725442.jpg
Els núvols roents: Són masses de gas i piroclats que durant un temps es mantene a a damunt de la superfície del con. Això es degut al fet que al unir-se amb les cendres aquest mescla té més desnitat que l'aire i per això baixen per la falda del volcà, seguint el relleu. Se li diene colades piroclàstiques pel fet que no hi ha lava sino piroclasts.

Lahars: Són un altre tipus de fenòmens que es produeixen en els volcans. La majoria de les vegades es dóna en llocs on hi han reserves de glaç o neu. També moltes vegades es poden produir quan en un període de temps hi han hagut pluges torrencials. Quan aquests dos material es mesclenm provoquen un tipus de material que és similar al fang. La seva duresa una vegada està sec és comparable a la del formigó i poden arribar a velocitats de 100 km/h poden recorrer distàncies superiors a 300 km. És un dels fenòmens més destructius

MSH82_lahar_from_march_82_eruption_03-21-82.jpg

Explosions: Els volcans amb laves viscoses poden provocar fortes explosions, les més importants a destacar són les que es produeixen quan aigua del mar o d¡un llac format en un cràter d'u8n volcà entrenb a la cambra magmàtica. En la cambra comença a augmentar la pressió, fins que es produeix una gran explosió. El més important a destacar va ser el Krakatau a Indonèsia al 1883.

Volcano.jpg


Tsunamis: Aquests tipus de fenòmens es donen de tant enb tant, i la majoria de vegades són produeits per volcans submarins o costers que al esfondrar-se l'edifici volcànic mou una gran quantitat de massa que si està a prop de l'aigua, aquest la ocupa i també es mou un gran massa d'aigua que origina un tsunami.

Emissons de gasos tòxics: Generalment, aquest gasos no es produeixen en quantitats gaire grans, però una exepció és el cas del llac volcànic Nyos a Camarún, aquest vocà durant molts anys va retindre el Co2 en les aigues estancades fins que una va alliberarar tot aquest gas amb el resultat de la mort de 2 000 persones.

Riscos induïts diversos: A més a més els volcans poden produir riscos induïts com els lliscaments de vessant, moviments de massa, obstrució de cursos d'aigua. Es podria resumir com els efectes que causen les erupcions a part de les colades i efectes relacionats amb el magma, emissió de gasos i piroclasts.


Quès és el risc volcànic? Perills i danys:

Els volcans són beneficiosos per als humans ja que aquests proporcionen un sól molt fèrtil i poden proporcionar valuosos minerals, dipòsits d'aigua, recursos geotèrmics, i bellesa escènica. L'home i els volcans sempre han convinscut, peòr aquest convivència pot arribar a suposar un risc per a la seguretat d'aquest.

Un risc volcànic es refereix a qualsevol procés volcànic potencialment perillosos per exemple el fluxos de lava fluxos piroclàstics, cendres. Un risc volcànic és qualsevol pèrdua a causa dels perills volcànics que poden afectar a les persones negativament en la capacitat productiva o la sostenibilitat de la població. Risc no només inclou les pèrdues potencials econòmics i humans, sinó que també inclou la vulnerabilitat de la població. Les definicions dels perills i riscos no estan ben definits.
volcano-at-sunset.jpg


El risc pot ser una mesura objectiva o una determinació subjectiva de la probabilitat d'un resultat advers a causa de certs esdeveniments o circumstàncies.
En canvi el perill és més general es refereix a un perill especiífic i determinat, hi ha una relacií que és de causa-efecte l'existència d'un perill comporta un risc.

El grau de risc és variable segons els factors qui hi hagin com ara l'imminència o la destrucció potencial de l'amenaça.